Terug naar kaart

Documenten Johanna Schouten:

   Bewerking geboorteakte 07-01-1860,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4723 geboorten 1860 akte nr. 16.
In het jaar een duizend acht honderd en zestig, den zevenden der maand Januarij des namiddags ten een ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen Jacobus Schouten oud vier en twintig jaren, smid wonende in de Zegersteeg, welke ons heeft verklaard, dat Cornelia Susanna van den Dop, zijne huisvrouw op den zevenden Januarij achttien honderd en zestig des nachts ten half een ure, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
Johanna
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Versnij wonende in de Bakkersteeg oud drie en veertg jaren, smid en van Willem van den Dop wonende in de Zegersteeg oud zes en dertig jaren, sjouwer
En is deze acte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 24-11-1880,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4873 huwelijken 1880 akte nr. 355.
In het jaar achttien honderd tachtig, den vier en twintigsten November des voormiddags te half elf uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen: David Vijlbrief, jongman, oud vier en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van David Vijlbrief huisverver en van Jacoba Beij, zonder beroep beide wonende te Delft, beide alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende zijne geboorte akte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie, en Johanna Schouten, jongedochter, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jacobus Schouten, overleden, en van Cornelia van den Dop, zonder beroep wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende hare geboorte akte en de doodakte van haren vader

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den veertienden November en de tweede den een en twintigsten November dezes jaars beide dagen des middags te twaalf uren.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannnemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

David Vijlbrief en Johanna Schouten door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van David de Rek, oud twee en zestig jaren sjouwerman, Adrianus Niehot, een en vijftig jaren, sjouwerman, Johannes André, oud twee en vijftig jaren sjouwer en Pieter van den Bogaart, oud twee en veertig jaren, sjouwer, goede bekenden, alle wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorleaing door ons, den bruidegom, de bruid, den vader van den bruidegom, en de drie eerste getuigen geteekend, verklarende de moeder van den bruidegom en de moeder van de bruid, en de laatste getuige niet te kunnen schrijven als hebbende zij de schrijfkunst niet geleerd.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 28-05-1924.
   Bewerking overlijdensakte 30-05-1924,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 5045 overlijden 1924 akte nr. 391.
Heden dertig Mei negentien honderd vier en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden Isaac Hermanus Stafleu, oud negen en vijftig jaren, begrafenisondernemer, wonende te Leiden en Jacobus Antonius van Bemmelen, oud zes en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leiderdorp, welke ons verklaard hebben dat op acht en twintig Mei dezes jaars des voormiddags ten half een ure, binnen deze gemeente overleden is:
Johanna Schouten,
oud vier en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, gehuwd met David Vijlbrief, dochter van Jacobus Schouten en van Cornelia van den Dop, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
/blockquote>