Terug naar kaart

Documenten Maria Johanna Schouten:

   Bewerking geboorteakte 14-08-1862,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4725 geboorten 1862 akte nr. 917.

In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den veertienden der maand Augustus des namiddags ten half een ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen Jacobus Schouten oud zeven en twintig jaren, smid wonende in de Zegersteeg, welke ons heeft verklaard, dat Cornelia Susanna van den Dop, zijne huisvrouw op den veertienden Augustus achttien honderd twee en zestig des morgens ten vier ure, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Maria Johanna
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis Versnij wonende aan de Voldersgracht oud drie en veertg jaren, smid en van Willem van den Dop wonende in de Zegersteeg oud zeven en dertig jaren, sjouwer
En is deze acte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 28-09-1887,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4883 huwelijken 1887 akte nr. 240.
In het jaar achttien honderd zeven en tachtig, den acht en twintigsten September des voor middags te kwart over tien uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen: Jan Thomasse, jongman, oud twee en twintig jaren, conducteur, geboren en wonende te Leiden; meerderjarige zoon van Izak Thomasse, arbeider en van Johanna Louisa de Haaij, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende zijne geboorte akte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie, en Maria Johanna Schouten, jongedochter, oud vijf twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Jacobus Schouten, overleden, en van Cornelia Susanna van den Dop, zonder beroep wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende hare geboorte akte en de doodakte van haren vader

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk: de eerste den achttienden September en de tweede den vijf en twintigsten September dezes jaars, beide dagen des middags te twaalf uren.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannnemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Jan Thomasse en Maria Johanna Schouten door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Paulus Thomasse, oud acht en twintig jaren, bediende, broeder van den Bruidegom, David de Rek, oud negen en zestig jaren, sjouwer, Adrianus Niehot, oud acht en vijftig jaren, sjouwer en Johannes Andree, oud acht en vijftig jaren, sjouwer, goede bekenden, allen wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, de ouders van den bruidegom, en de getuigen geteekend, verklarende de moeder der bruid niet te kunnen schrijven, als hebbende zij de schrijfkunst niet geleerd.