Terug naar kaart

Documenten Cornelia Susanna Schouten:

   Bewerking geboorteakte 05-08-1867,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4730 geboorten 1867 akte nr. 863.
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig, den vijfden der maand Augustus des namiddags te half een uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen: Jacobus Schouten oud een en dertig jaren, opperman wonende aan de Cellebroersgracht, welke ons heeft verklaard, dat Cornelia Susanna van den Dop, zijne huisvrouw, ten zijnen huize op den derden Augustus achttien honderd zeven en zestig, des avonds te half twaalf uren, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Cornelia Susanna
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Lipse, oud acht en veertig jaren, opperman, wonende in de Conscientiestraat en van Willem van Zanen, oud zeventig jaren, sjouwer, wonende aan de Uiterstegracht.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, en den declarant geteekend. De getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven.
   Bewerking huwelijksakte 13-05-1891,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden in.nr. 4887 huwelijken 1891 akte nr. 99.
In het jaar achttien honderd een en negentig, den dertienden Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen: Dirk van Dissel, oud zes en twintig jaren, meubelmaker, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Jacobus van Dissel en van Johanna Breedeveld, beiden overleden; Overleggende zijne geboorte-acte, de dood-acten van zijnen ouders, het bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en de vereischte militaire toestemming; en Cornelia Susanna Schouten, oud drie twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jacobus Schouten, overleden en van Cornelia Susanna van den Dop, werkster, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende hare geboorte-acte en de dood-acte van haren vader;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannnemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Dirk van Dissel en Cornelia Susanna Schouten, door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus van Dissel, oud een en dertig jaren, conducteur, wonende te Kralingen, broeder van den bruidegom, Christiaan Schouten, oud zes en twintig jaren, bediende, broeder van de bruid, wonende te Leiden, Jacobus van Dissel, oud zeven en twintig jaren, conducteur, wonende te Kralingen, broeder van den bruidegom, en David Vijlbrief, oud zes en veertig jaren, sjouwerman, wonende te Leiden, aanbehuwd broeder van de bruid.
En is deze akte, na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid en de getuigen geteekend.
   Bewerking overlijdensakte 23-04-1959,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 147 overlijden 1959 nr. 431.
Heden, drie en ntwintig april negentien honderd negen en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van LEIDEN: van der Luit, Dirk oud negen en veertig jaar, chauffeur wonende te Leiden, die verklaarde, dat op twee en twintig april negentien honderd negen en vijftig, te een uur, vijf en veertig minuten, in de gemeente LEIDEN is overleden:
Schouten, Cornelia Susanna
oud een en negentig jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, gehuwd geweest met: van Dissel, Dirk, dochter van: Schouten, Jacobus en van: van den Dop, Cornelia Susanna, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 24-04-1959.