Terug naar kaart

Documenten David Vijlbrief:

   Bewerking geboorteakte 01-03-1856,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4718 geboorten 1856 akte nr. 230.
In het jaar een duizend acht honderd zes en vijftig, den eersten der maand Maart des namiddags ten twee ure, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen David Vijlbrief oud zes en dertig jaren, wever wonende op het Levendaal, welke ons heeft verklaard, dat Jacoba Bij, zijne huisvrouw, op den negen en twintigsten February achttien honderd zes en vijftig des namiddags ten half drie ure, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
David
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Vijlbrief wonende op het Levendaal oud zestg jaren, zonder beroep en van Johannes Bij wonende in de Haverstraat oud vijf en zestig jaren, wever
En is deze acte na gedane voorlezing, door ons en de declarant geteekend, de beide getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven.
   Bewerking huwelijksakte 24-11-1880,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4873 huwelijken 1880 akte nr. 355.
In het jaar achttien honderd tachtig, den vier en twintigsten November des voormiddags te half elf uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen: David Vijlbrief, jongman, oud vier en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van David Vijlbrief huisverver en van Jacoba Beij, zonder beroep beide wonende te Delft, beide alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende zijne geboorte akte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie, en Johanna Schouten, jongedochter, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jacobus Schouten, overleden, en van Cornelia van den Dop, zonder beroep wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende hare geboorte akte en de doodakte van haren vader

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den veertienden November en de tweede den een en twintigsten November dezes jaars beide dagen des middags te twaalf uren.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannnemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

David Vijlbrief en Johanna Schouten door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van David de Rek, oud twee en zestig jaren sjouwerman, Adrianus Niehot, een en vijftig jaren, sjouwerman, Johannes André, oud twee en vijftig jaren sjouwer en Pieter van den Bogaart, oud twee en veertig jaren, sjouwer, goede bekenden, alle wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorleaing door ons, den bruidegom, de bruid, den vader van den bruidegom, en de drie eerste getuigen geteekend, verklarende de moeder van den bruidegom en de moeder van de bruid, en de laatste getuige niet te kunnen schrijven als hebbende zij de schrijfkunst niet geleerd.
   Bewerking overlijdensakte 07-05-1945,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 133 overlijden 1945 akte nr. 923.
Heden zeven Mei negentien honderd vijf en veertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden: Seugling, Gerhard Michael oud negen en veertig jaren, begrafenisondernemer, wonende te Leiden die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twee Mei dezes jaars te zestien uur vijf en veertig, binnen deze gemeente is overleden:
Vijlbrief, David
oud negen en tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, weduwnaar van: Schouten, Johanna, zoon van: Viijlbrief, David en van: Bij, Jacoba, beiden overleden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.