Terug naar kaart

Documenten Johannes van der Linden:

   Bewerking geboorteakte 02-09-1822,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4683 geboorten 1822 akte nr. 795.
In het jaar een duizend acht honderd twee en twintig, den tweeden der maand September des voormiddags ten elf uren, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Johannes van der Linden oud twee en dertig jaren, wever wonende op de Binnenvestgracht Wijk 3 No. 53 welke ons heeft verklaard, dat Margaretha de Meij, oud vijf en twintig jaren, ongehuwd, naaister op den dertigsten Augustus des avonds ten acht uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
Johannes,
erkennende vader van dit kind te zijn.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Karel van der Linden wonende op de Binnenvestgracht Wijk 3 No. 53 oud acht en vijftig jaren, wever en van Matthijs van der Heyden wonende op de Binnenvestgracht Wijk 3 No. 54 oud acht en dertig jaren, wever.
En hebben de declarant en de 2e getuigen na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven, de eerste getuige heeft deze met ons geteekend.
   Bewerking inschrijving militieregister,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 stadsarchief Leiden inv.nr. 2377 militieregister 1841 Akte nr. 208.
Loteling Johannes van der Linden (wever) geboren op 31-08-1822 te Leiden, wonende te Leiden
Vader Johannes van der Linden
Moeder Margaretha de Meij
Diversen: Gezicht: rond Voorhoofd: rond Ogen: blauw Neus: gewoon Mond: klein Kin: spits Wenkbrauwen: blond Haar: blond Lengte: 1.604 mtr. 1 el, 6 palm, 0 duim, 4 streep
Overige kenmerken: pokdalig
Advies mc + vrijgesteld: tot dienstneming aangewezen
Zie ook inv.nr. 2279 nr. 52
   Bewerking huwelijksakte 20-05-1847,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4838 huwelijken 1847 akte nr. 92.
In het jaar achttien honderd zeven en veertig, den Twintigsten Mei des voormiddags ten half twaalf ure, zijn voor ons Wethouder der Stad Leyden gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand, op het Raadhuis gecompareerd Johannes van der Linden, oud vier en twintig jaren, Wever, geboren te Leyden op den een en dertigsten Augustus achttien honderd twee en twintig blijkens geboorte acte, wonende op de Zijdgracht, meerderjarige natuurlijke zoon van Johannes van der Linden, wever wonende op de Geeregracht en Margaretha de Meij, naaister, wonende op de Zijdgracht, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende. Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door den Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland in dato den dertigsten April achttien honderd zeven en veertig, ter eene En Catharina Maria Brittijn, oud vier en twintig jaren, dienstbode, geboren te Leijden op den zeventienden Junij achttien honderd twee en twintig blijkens geboorte acte, meerderjarige dochter van Sara Maria Brittijn, naaister alhier tegenwoordig en toestemmende wonende beide in de Mirakelsteeg, ter andere zijde.

welke aan ons verzocht hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk: de eerste den negenden en de tweede den zestienden Mei, beide dezes jaars, smiddags ten twaalf ure.
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat

Johannes van der Linden en Catharina Maria Brittijn door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Zirkzee oud acht en dertig jaren bediende wonende in de Gorstestraat, Pieter Hendrik van Noort oud twee en dertig jaren schoenmaker wonende in de Gorstestraat, Johannes van Berkel oud dertig jaren, wever wonende in de Gorstestraat en Andreas Abraham van der Ree oud drie en veertig jaren schoenmaker wonende in de Gorstestraat alle goede bekende
Hebbende de Comparant, dezelfs Vaders en de getuigen na gedane voorlezing deze acte met ons geteekend, de comparante en de moeder verklaarde niet te kunnen schrijven.
   Bewerking huwelijksakte 04-07-1855,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4846 huwelijken 1855 akte nr. 120.
In het jaar achttien honderd vijf en vijftig, den Vierden Julij des voormiddags ten tien ure, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis gecompareerd Johannes van der Linden, oud twee en dertig jaren, lakenwever, geboren te Leijden op den een en dertigsten Augustus achttien honderd twee en twintig blijkens geboorte-acte, weduwnaar van Catharina Maria Brittijn overleden te Leijden op den zeventienden October achttien honderd drie en vijftig blijkens doodacte, wonende alhier in de Kruisstraat, meerderjarige natuurlijke zoon van Johannes van der Linden, sjouwer, en natuurlijke zoon van Margaretha de Meij, zonder beroep, wonende beiden alhier aan de Geerengracht. Hebbende voldaan aan de Wet op de Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door den Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland in dato den zestienden Junij achttien honderd vijf en vijftig, en Maria Schouten, jongedochter oud vier en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Leijden op den derden December achttien honderd twintig blijkens geboorte-acte, wonende alhier in de Kruisstraat, meerderjarige dochter van Adrianus Schouten en Maria Schuurman beide overleden.

welke aan ons verzocht hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk: de eerste den vier en twintigsten Junij en de tweede den eersten Julij, beide dagen des middags ten twaalf ure.
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat

Johannes van der Linden en Maria Schouten door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham de Haaij oud zes en vijftig jaren, wever, wonende aan de Waardgracht, David Zirkzee oud vijftig jaren, sjouwer, wonende aan de Oostdwarsgracht, Abraham Stikkelorum oud een en veertig jaren, sjouwer, wonende aan de Waardgracht en Jan Clavant oud veertig jaren, zonder beroep, wonende in de Langestraat allen goede bekenden.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid en den eersten getuige geteekend, de drie laatste getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven.
   Bewerking overlijdensakte 30-07-1870,
   Stadsarchief Delft: nr. 15 burgerlijke stand Delft inv.nr. 594 overlijden 1878 akte nr. 522.
In het jaar een duizend acht honderd acht en zeventig, den dertigsten der maand Julij des namiddags ten twee ure, zijn voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft verschenen Jan van den Ende, oud vier en dertig jaren, timmerman, en Hendrik Otsen, oud een en zestig jaren, bediende, wonende beiden alhier welke ons hebben verklaard, dat op den negen en twintigsten dezer maand des avonds ten zeven ure, aan het Koningsplein in wijk zeven en twintig alhier is overleden:
Johannes van der Linden,
oud bijna zes en vijftig jaren, opperman, geboren te Leiden, verblijf houdende alhier doch regtens woonachtig te Leiden echtgenoot van Maria Schouten, zonder beroep, wonende te Leiden, zoon van Johannes van der Linden en van Margaretha de Meij, beide overleden te Leiden.
En hebben de declaranten deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend.
   Bewerking overlijdensakte 01-08-1878,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4999 overlijden 1878 akte nr. 764.
In het jaar een duizend acht honderd acht en zeventig den eersten der maand Augustus des middags te twaalf uren, is door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden: Ingevolge artikel vijftig van het Burgerlijk Wetboek ingeschreven eene akte van den volgenden inhoud: Extract uit een der Registers van den Burgerlijken Stand der gemeente Delft. In het jaar een duizend acht honderd acht en zeventig, den negen en twintigsten Juli des avonds ten zeven ure is overleden:
Johannes van der Linden,
oud bijna zes en vijftig jaren, opperman, geboren te Leiden verblijf houdende alhier, doch rechtens woonachtig te Leiden, echtgenoot van Maria Schouten, zonder beroep, wonende te Leiden, zoon van Johannes van der Linden en van Margaretha de Meij, beide overleden te Leiden.
Voor extract conform, uitgegeven ingevolge art. 50 van het Burgerlijk Wetboek. Vrij van zegel, krachtens ZKH's besluit van den 30 December 1844 no. 66.
Delft den 31 Juli 1878. Den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, geteekend A. van der Leeuw.