Terug naar kaart

Documenten Dirk van Dissel:

   Bewerking geboorteakte 14-12-1864,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4727 geboorten 1864 akte nr. 1504.
In het jaar een duizend acht honderd vier en zestig, den veertienden der maand December des namiddags ten half een ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, verschenen: Jacobus van Dissel oud vijf en twintig jaren, sjouwer wonende op de Uiterstegracht, welke ons heeft verklaard, dat Johanna Breedeveld, zijne huisvrouw, op den veertienden December achttien honderd vier en zestig, des morgens ten zeven ure, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
Dirk.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Ober, oud negen en twintig jaren, schoenmaker, wonende in de Sliksteeg en van Willem van Zane, oud acht en zestig jaren, sjouwer, wonende in de Janvossensteeg.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en den eerste getuige geteekend de tweede getuige verklaarde niet te kunnen schrijven.
   Bewerking inschrijving militieregister,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 stadsarchief Leiden inv.nr. 2315 militieregister 1884 akte nr. 186.
Loteling Dirk van Dissel (timmerman) geboren op 14-12-1864 te Leiden, wonende te Leiden
Vader Jacobus van Dissel
Moeder Johanna Breedeveld
Diversen: Gezicht: ovaal Voorhoofd: hoog Ogen: blauw Neus: gewoon Mond: gewoon Kin: rond Wenkbrauwen: bruin Haar: bruin Lengte: 1.668 mtr.
Beroep bij huwelijk: meubelmaker
Advies mc + vrijgesteld: tot dienstneming aangewezen
Onderdeel: 4e. reg. infanterie
Stamboeknummer: 73654
Paspoort: 1891-04-30
   Bewerking huwelijksakte 13-05-1891,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden in.nr. 4887 huwelijken 1891 akte nr. 99.
In het jaar achttien honderd een en negentig, den dertienden Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen: Dirk van Dissel, oud zes en twintig jaren, meubelmaker, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Jacobus van Dissel en van Johanna Breedeveld, beiden overleden; Overleggende zijne geboorte-acte, de dood-acten van zijnen ouders, het bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en de vereischte militaire toestemming; en Cornelia Susanna Schouten, oud drie twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jacobus Schouten, overleden en van Cornelia Susanna van den Dop, werkster, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende hare geboorte-acte en de dood-acte van haren vader;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannnemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Dirk van Dissel en Cornelia Susanna Schouten, door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus van Dissel, oud een en dertig jaren, conducteur, wonende te Kralingen, broeder van den bruidegom, Christiaan Schouten, oud zes en twintig jaren, bediende, broeder van de bruid, wonende te Leiden, Jacobus van Dissel, oud zeven en twintig jaren, conducteur, wonende te Kralingen, broeder van den bruidegom, en David Vijlbrief, oud zes en veertig jaren, sjouwerman, wonende te Leiden, aanbehuwd broeder van de bruid.
En is deze akte, na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid en de getuigen geteekend.
   Bewerking overlijdensakte 16-08-1920,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 5041 overlijden 1920 akte nr. 615.
In het jaar negentien honderd twintig den zestienden Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Jacobus Koolen, oud acht en veertig jaren, begrafenisondernemer wonende te Leiden en Frans van der Reijden, oud vier en vijftig jaren, los werkman, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den veertienden Augustus negentien honderd twintig, namiddags zes uren, binnen deze gemeente overleden is:
Dirk van Dissel
oud vijf en vijftig jaren, meubelmaker, geboren te Leiden wonende te Leiden, gehuwd met Cornelia Susanna Schouten, zoon van Jacobus an Dissel en van Johanna Breedeveld, beiden overleden.
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons en de declaranten geteekend.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 16-08-1920.