Terug naar kaart

Documenten Carolina Maria Wolters:

   Bewerking geboorteakte 02-04-1892,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4757 geboorten 1892 akte nr. 430.
In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig den tweeden der maand April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Jacob Wolters, oud twee en dertig jaren, wijnkoopersknecht wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Wilhelmina Langezaal, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize, op den tweeden April achttien honderd twee en negentig, des voormiddags te half vijf uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Carolina Maria.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Hendrikus Langezaal, oud zeven en zestig jaren, koopman wonende te Leiderdorp en van David de Rek, oud drie en zeventig jaren, sjouwer, wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
   Huwelijksaankondiging,
   Familiearchief Laurens Schouten.
   Bewerking huwelijksakte 25-08-1920,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4916 huwelijken 1920 akte nr. 418.
In het jaar negentien honderd twintig den vijf en twintigsten Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen: Gerrit Schouten, oud dertig jaren, sergeant der infanterie, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Christiaan Schouten, overleden en van Catharina Susanna Maria Nieuwenburg, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage; Overleggende zijne geboorte-acte; en Carolina Maria Wolters, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te 's-Gravenhage, meerderjarige dochter van Jacob Wolters, oud zestig jaren, wijnkoopersknecht en van Wilhelmina Langezaal, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte-acte;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondiingen zijn geschied binnen deze gemeente en te 's-Gravenhage.
Geene verhinderineg tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet, dat

Gerrit Schouten en Carolina Maria Wolters, door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Jacobus Johannes Schouten, oud twee en dertig jaren, zadelmaker, wonende te Delft, broeder van den bruidegom en Johannes Hendrik Wolters, oud zes en twintig jaren, boekhouder, wonende te Zaandam, broeder van de bruid.
En is deze akte na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, de ouders an de bruid en de getuigen geteekend.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 10-09-1976.