Terug naar kaart

Documenten NN Schouten:

   Bewerking overlijdensakte 16-11-1942,
   Gemeentearchief 's-Gravenhage: nr. 0335-01 burgerlijke stand 's-Gravenhage inv.nr. 1642 overlijden 1942 akte nr. 2574.
Heden den zestienden November negentien honderd twee en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, de Groot, Johannes, oud vijftig jaren, incasseerder, wonende alhier die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op dertienden dezer, ten vijftien ure, vijf en veertig minuten, in deze gemeente Dekker, Hermina, zonder beroep, wonende alhier, echtgenoote van: Schouten, Laurens, verzekeringsagent, mede wonende alhier, is bevallen van een kind, hetwelk als levenloos wordt aangegeven.
Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.