Terug naar kaart

Documenten Jacobus Cornelis Schouten:

   Bewerking geboorteakte 10-04-1901,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4766 geboorten 1901 akte nr. 518.
In het jaar negentien honderd een den tienden der maand April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Jacobus Schouten, oud dertig jaren, pakhuisknecht wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Eva Rosina van Geelen, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den tienden April negentien honderd een, des voormiddags te half vijf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Jacobus Cornelis
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Christiaan Schouten, oud zes en dertig jaren, kantoorknecht wonende te Leiden en van David Vijlbrief, oud vier en veertig jaren, sjouwer wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 31-01-1924,
   Het Utrechts Archief: nr. 463 burgerlijke stand Woerden inv.nr. 511-02 huwelijken 1924 akte nr. 4.
Heden een en dertig Januari negentien honderd vier en twintig, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente WOERDEN, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Jacobus Cornelis Schouten, oud twee en twintig jaren, boekbinder, geboren te Leiden en wonende te Woerden, meerderjarige zoon van Jacobus Schouten, oud twee en vijftig jaren, melkslijter en van Eva Rosina van Geelen, oud acht en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, en Janke Ossevoort, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Rietveld en wonende te Woerden, meerderjarige dochter van Gijsbert Ossevoort, oud vier en vijftig jaren, houthandelaar en van Jantje Veldhuis, oud een en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Woerden. De ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid, hierbij tegenwoordig, verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen.

De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting geschied alhier op negentien Januari laatstleden.
Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannnemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaanm dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Marcus Ossevoort, oud twee en twintig jaren, houthandelaar, wonende te Woerden, broeder van de bruid, en Cornelis Johannes van Dijk, oud zeven en zestig jaren, hulpbode, wonende te Woerden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. De moeder der bruid gaf te kennen niet te kunnen naamteekenen als geen schrijven te hebben geleerd.