Terug naar kaart

Documenten Cornelia Susanna Schouten:

   Bewerking geboorteakte 25-07-1908,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4774 geboorten 1908 akte nr. 929.
In het jaar negentien honderd acht den vijf en twintigsten Juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Ludovicus Joannes Visser, bij de bevalling tegenwoordig geweest, oud zes twintig jaren, semi-arts wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Eva Rosina van Geelen, zonder beroep huisvrouw van Jacobus Schouten, schoenmaker, door ziekte afwezig, beiden wonende te Leiden, te hunnen huize op den drie en twintigsten Juni negentien honderd acht, des voormiddags te half tien uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Cornelia Susanna
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van James Adam, oud acht en twintig jaren, semi-arts wonende te Leiden en van Cornelis Pikaar, oud acht en veertig jaren, straatreiniger, wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 16-05-1927,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4923 huwelijken 1927 akte nr. 201.
Heden zestien Mei negentien honderd zeven en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Albertus Martinus Nieuwenburg, oud twee en twintig jaren, tramconducteur, geboren te Leiden, wonende te Wassenaar, onlangs te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Nieuwenburg, lijstenmaker en van Jetta Sjoukje van der Linden, zonder beroep, beiden oud zes en veertig jaren, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en Cornelia Susanna Schouten, oud achttien jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jacobus Schouten, melkslijter en van Eva Rosina van Geelen, zonder beroep, beiden wonende te Leiden en toestemmende bij authentieke acte.

De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting alhier geschied en te Wassenaar.
Geen verhinderineg tegen het gemelde huwelijk ter mijner kennis zijnde gebracht, heb ik bruidegom en de bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Jacobus Nieuwenburg, oud twee en dertig jaren, suikerwerker, wonende te Leiden, oom van den bruidegom en Johannes Jacobus Jozeph Boskamp, oud een en veertig jaren, slager, wonende te Katwijk, zwager der bruid.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   Publicatie echtscheiding,
   Koninklijke Bibliotheek: Krantenarchief Nederlandse staatscourant nr. 39 van 24-02-1940.
   Bewerking scheidingsakte 26-06-1940,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 70 huwelijken 1940 akte nr. 380.
Heden zes en twintig Juni negentien honderd veertig, is door mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden, ten verzoeke van den eischer ingeschreven het vonnis der arrondissements rechtbank te 's-Gravenhage, uitgesproken: drie en twintig Januari negentien honderd veertig, waarbij het op zestien Mei negentien honderd zeven en twintig gesloten huwelijk tusschen Nieuwenburg, Albertus Martinus, electricien, wonende te Leiden, en Schouten, Cornelia Susanna, zonder beroep, wettelijk wonende te Leiden, doch verblijvende te Amsterdam, door echtscheidning is ontbonden verklaard.

Mede is overgelegd een verklaring van den griffier van genoemde rechtbank, afgegeven veertien Mei dezes jaars, houdende, dat in de daartoe bestemde ter griffie van genoemde registers geen verzet is aangeteekend tegen het vonnis.