Terug naar kaart

Documenten Albertus Martinus Nieuwenburg:

   Bewerking geboorteakte 30-09-1904,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4770 geboorten 1904 akte nr. 1314.
In het jaar negentien honderd vier den dertigsten der maand September is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Johannes Nieuwenburg, oud vier twintig jaren, loopknecht wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Jetta Sjouje van der Linden, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize, op den dertigsten September negentien honderd vier, des voormiddags te negen uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Albertus Martinus.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Nieuwenburg, oud zeven en veertig jaren, huisknecht wonende te Leiden en van Albertus de Neef, oud zeven en twintig jaren, guanomaker, wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 16-05-1927,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4923 huwelijken 1927 akte nr. 201.
Heden zestien Mei negentien honderd zeven en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Albertus Martinus Nieuwenburg, oud twee en twintig jaren, tramconducteur, geboren te Leiden, wonende te Wassenaar, onlangs te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Nieuwenburg, lijstenmaker en van Jetta Sjoukje van der Linden, zonder beroep, beiden oud zes en veertig jaren, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en Cornelia Susanna Schouten, oud achttien jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Jacobus Schouten, melkslijter en van Eva Rosina van Geelen, zonder beroep, beiden wonende te Leiden en toestemmende bij authentieke acte.

De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting alhier geschied en te Wassenaar.
Geen verhinderineg tegen het gemelde huwelijk ter mijner kennis zijnde gebracht, heb ik bruidegom en de bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Jacobus Nieuwenburg, oud twee en dertig jaren, suikerwerker, wonende te Leiden, oom van den bruidegom en Johannes Jacobus Jozeph Boskamp, oud een en veertig jaren, slager, wonende te Katwijk, zwager der bruid.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   Publicatie echtscheiding,
   Koninklijke Bibliotheek: Krantenarchief Nederlandse staatscourant nr. 39 van 24-02-1940.
   Bewerking scheidingsakte 26-06-1940,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 70 huwelijken 1940 akte nr. 380.
Heden zes en twintig Juni negentien honderd veertig, is door mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden, ten verzoeke van den eischer ingeschreven het vonnis der arrondissements rechtbank te 's-Gravenhage, uitgesproken: drie en twintig Januari negentien honderd veertig, waarbij het op zestien Mei negentien honderd zeven en twintig gesloten huwelijk tusschen Nieuwenburg, Albertus Martinus, electricien, wonende te Leiden, en Schouten, Cornelia Susanna, zonder beroep, wettelijk wonende te Leiden, doch verblijvende te Amsterdam, door echtscheidning is ontbonden verklaard.

Mede is overgelegd een verklaring van den griffier van genoemde rechtbank, afgegeven veertien Mei dezes jaars, houdende, dat in de daartoe bestemde ter griffie van genoemde registers geen verzet is aangeteekend tegen het vonnis.

   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 05-03-1974.