Terug naar kaart

Documenten Johannes Nicolaas van der Mark:

   Bewerking geboorteakte 02-07-1841,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4702 geboorten 1841 akte nr. 760.
In het jaar een duizend acht honderd een en veertig, den tweeden der maand July des middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegueerd Ambtanaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Nicolaas Joseph van der Mark, oud drie en twintig jaren, timmerman wonende op het Rapenburg, welke ons heeft verklaard, dat Maria Susanna Schreuder, zijne huisvrouw op den eersten July achttien honderd een en veertig, des namiddags ten vijf ure, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Johannes Nicolaas.
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johan Ulrich van der Mark wonende op de Oudevest oud zes en twintig jaren, fabriekbediende en van Jan de Jong wonende op de Oranjegracht oud zes en veertig jaren, fabriekwerker
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking inschrijving militieregister,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 stadsarchief Leiden inv.nr. 2396 militieregister 1860 akte nr. 206.
Loteling Johannes Nicolaas van der Mark (timmerman) geboren op 01-07-1841 te Leiden, wonende te Leiden
Vader Nicolaas Joseph van der Mark
Moeder Susanna Maria Schreuder
Diversen: Gezicht: rond Voorhoofd: smal Ogen: bruin Neus: gewoon Mond: klein Kin: rond Wenkbrauwen: bruin Haar: bruin Lengte: 1.613 mtr. 1 el, 6 palm, 1 duim, 3 streep
Advies mc + vrijgesteld: tot dienstneming aangewezen
Onderdeel: 4e. reg. infanterie
Stamboeknummer: 47747
Paspoort: 1865-05-04
Zie ook inv.nr. 2298 nr. 116
   Bewerking huwelijksakte 08-05-1867,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4858 huwelijken 1867 akte nr. 275.
In het jaar achttienhonderd zeven en zestig, den achtsten Mei des voormiddags te half twaalf uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis verschenen Johannes Nicolaas van der Mark, jongman, oud vijf en twintig jaren, timmerman geboren te Leyden, wonende aan het Kort Rapenburg alhier, meerderjarige zoon van Nicolaas Joseph van der Mark timmerman en van Maria Susanna Schreuder, echtelieden, mede wonende aan het Kort Rapenburg, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende zijne geboorte acte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en Maria Sara Schouten, jongedochter, oud negen en twintig jaren, dienstbode, geboren te Leyden en wonende in de Nonnesteeg alhier, meerderjarige dochter van Christiaan Schouten en van Maria Mulder echtelieden, beiden overleden. Overleggende hare geboorte acte en de doodacten harer ouders

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den acht en twintigsten April en de tweede den derden Mei dezess jaars, des middags te twaalf uren.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannnemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkens Staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Johannes Nicolaas van der Mark en Maria Sara Schouten door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dionijsius Schreuder, een en veertig jaren, tapper, oom van den bruidegom, Willem Lau, zeven en veertig jaren, goudsmid, oom van den bruidegom, Johannes Brakel, oud vijf en veertig jaren, agent van politie, aanbehuwd broeder van de bruid en Willem van Zaanen, oud negen en zestig jaren, sjouwer, goede bekende, allen wonende te Leyden.
En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, de ouders van den bruidegom en de drie eerste getuigen geteekend, verklarende de laatste getuige niet te kunnen schrijven.

NB: de vader van de bruid heet niet Christiaan (haar grootvader), maar Jacobus Schouten.
   Bewerking huwelijksakte 05-06-1872,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4858 huwelijken 1872 akte nr. 138.
In het jaar achttienhonderd twee en zeventig, den vijfden Juni des namiddags te half een uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen Johannes Nicolaas van der Mark, oud dertig jaren, timmerman geboren te Leiden, wonende op het Rapenburg alhier, weduwnaar van Maria Sara Schouten, meerderjarige zoon van Nicolaas Joseph van der Mark, timmerman en van Maria Susanna Schreuder, echtelieden, mede wonende op het Kort Rapenburg. Overleggende zijne geboorte acte, de doodacte van zijner vrouw en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en Anna Margaretha Cools, jongedochter, oud een en dertig jaren, dienstbode, geboren te Nijmegen, wonende te 's-Gravenhage, meerderjarige dochter van Roelof Hendrik Cools, schrijnwerker wonende te Nijmegen en van Willemina Doeleman, overleden. Overleggende hare geboorte acte.

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den zes en twintigsten Mei en de tweede den tweeden Juni dezes jaars, beide dagen des middags te twaalf uren en te 's Gravenhage.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannnemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkens Staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Johannes Nicolaas van der Mark en Anna Margaretha Cools door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Joseph van der Mark, oud vier en vijftig jaren, timmerman, vader van den bruidegom, Willem Lau, oud twee en vijftig jaren, goudsmid, oom van den bruidegom Jan Goedeljee, oud zeven en veertig jaren, fotograaf en Jan Pierre Privé, oud zes en veertig jaren, depôthouder, goede bekenden, allen wonende te Leiden.
En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, en de getuigen geteekend.
   Bewerking overlijdensakte 21-10-1914,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 5036 overlijden 1914 akte nr. 704.
In het jaar negentienhonderd veertien den een en twintigsten October zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijen Stand der gemeente Leiden verschenen: Johannes du Pon oud drie en vijftig jaren, begrafenisondernemer wonende te Leiden en Johannes Jonk oud een en tachtig jaren, sigarenmaker, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den negentienden October negentien honderd veertien des namiddags vijf uren, binnen deze gemeente overleden is:
Johannes Nicolaas van der Mark
oud drie en zeventig jaren, zonder beroep geboren te Leiden wonende te Leiden, weduwnaar van Anna Margaretha Cools, eerder weduwnaar van Maria Sara Schouten, zoon van Nicolaas Jozeph van der Mark en van Maria Susanna Schreuder, beiden overleden.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.