Terug naar kaart

Documenten Willemina Christina Schouten:

   Bewerking geboorteakte 25-01-1837,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4698 geboorten 1837 akte nr. 106.
In het jaar een duizend acht honderd zeven en dertig, den vijf en twintigsten der maand January des voormiddags ten half twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Christiaan Schouten, oud zeven en vijftig jaren, oppasser wonende op de Doelengracht Wijk 1 No. 374 welke ons heeft verklaard dat Willemina Schouten, ongehuwd, oud vijf en twintig jaren, dienstbode, wonende in voornoemd huis, op den vier en twintigsten January achttien honderd zeven en dertig, des avonds ten zes ure, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Willemina Christina
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis van Schooten wonende in de Lokhorststraat Wijk 4 No. 629 oud vier en dertig jaren, melkslijter en van Jan Casper Erades wonende op de Zijdgracht Wijk 2 No. 399 oud negen en twintig jaren, agent van politie
En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend.
   Bewerking overlijdensakte 26-02-1842,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4963 overlijden 1842 akte nr. 178.
In het jaar een duizend acht honderd twee en veertig, den zes en twintigsten der maand february des namiddags ten half een ure, is voor ons Wethouder, gedelegueerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden verschenen: Christiaan Schouten, grootvader van de overledene, oud drie en zestig jaren, overman der Nachtwacht wonende op de Doelengracht en Johannes Arnoldus, bekende der overledene oud twee en dertig jaren, straatmaker, wonende op de Doelengracht, welke ons verklaard hebben, dat op den vijf en twintigsten february achttien honderd twee en veertig, des avonds ten elf ure, in het huis op de Doelengracht binnen deze gemeente overleden is
Wllemina Christina Schouten
geboren te Leyden oud vijf jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, kind van Willemina Schouten, ongehuwd, wonende op de Doelengracht binnen deze Stad
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door de beide declaranten en ons is onderteekend.