Terug naar kaart

Documenten Elisabeth Catharina Loeber:

   Bewerking geboorteakte 30-12-1841,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4702 geboorten 1841 akte nr. 1435.
In het jaar een duizend acht honderd een en veertig, den dertigsten der maand december des middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Jacobus Loeber oud zes en twintig jaren, wever wonende op de Kijfgracht, welke ons heeft verklaard, dat Geertrui van Sonsbeek zijne huisvrouw, op den dertigsten december achttien honderd een en veertig, des morgens ten negen ure, bevallen is van een kind. van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Elisabeth Catharina.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Frans van der Nat wonende op de Uiterstegracht oud twee en dertig jaren, wever en van Johannes Siljee wonende op de Langegracht oud drie en twintig jaren, haarwasser
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, en de getuigen geteekend, de declarant verklaard niet te kunnen schrijven.
   Bewerking huwelijksakte 20-12-1867,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4858 huwelijken 1867 akte nr. 30.
In het jaar achttien honderd Zeven en zestig, den twintigsten February des voormiddags te elf uren, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis verschenen Adrianus Schouten, jongman, oud acht en twintig jaren, dekenstrijker, geboren te Leyden, wonende aan de Middelstegracht alhier meerderjarige Zoon van Adrianus Schouten en Susanna Catharina Hennik, beide overleden. Overleggende zijne geboorteacte de doodacten zijner ouders en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en Elisabeth Catharina Loeber, jongedochter, oud vijf en twintig jaren, dienstbode, geboren te Leyden wonende op de Hoogewoerd alhier; meerderjarige dochter van Jacobus Loeber en Geertrui van Sonsbeek beide overleden. Overleggende hare geboorteacte en de doodacten harer ouders

welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den tienden february en de tweede den zeventiende february dezes jaars, beide dagen des middags te twaalf uren.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk all die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonder;lijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Adrianus Schouten en Elisabeth Catharina Loeber door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem van Zanen, oud negen en zestig jaren, sjouwer, Andries Piket, oud vier en zestig jaren, sjouwer, Pieter van den Bogaard, oud acht en twintig jaren, sjouwer en Pieter Pillekes, oud vier en dertig jaren, dekenstrijker, goede bekenden, alle wonende te Leyden.
En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons en den bruidegom getekend, verklarende de bruid en de getuigen niet te kunnen schrijven
   De Brechtenpoort op het Levendaal nr. 31, woonadres in 1871-1877,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: beeldbank, Topografisch Historische Atlas, maker onbekend.
   25-jarig huwelijksfeest,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: krantenarchief, Leidsch Dagblad van 04-02-1892.
   Persoonskaart nr. 0402135,
   Gemeentearchief 's-Gravenhage: nr. 0354-01 bevolkingsregister 's-Gravenhage inv.nr. 1092 1913-1939 akte nr. 10924.
   Bewerking overlijdensakte 27-04-1925,
   Gemeentearchief 's-Gravenhage: 0335-01 burgerlijke stand 's-Gravenhage inv.nr. 1538 overlijden 1925 akte nr. 1224.
Heden den zeven en twintigsten April negentien honderd vijf en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, Dirke Goesdorp, oud een en zestig jaren, en Jan Tromp, oud acht en vijftig jaren, boden, wonende alhier die verklaarden, dat op den zes en twintigsten dezer des voormiddags ten elf ure, in deze gemeente is overleden:
Elisabeth Catharina Loeber,
oud drie en tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende alhier, weduwe van Adrianus Schouten, dochter van Hendrik Loeber en van Elisabeth Hinzé, beiden overleden.
Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

NB de namen van de ouders zijn niet juist