Terug naar kaart

Documenten Catharina Dreef:

   Bewerking geboorteakte 18-10-1841,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4702 geboorten 1841 akte nr. 1134.
In het jaar een duizend acht honderd een en veertig, den Achttienden der maand October des voormiddags ten Elf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Arie Dreef oud derig jaren, Sjouwer wonende op de Middelstegracht, welke ons heeft verklaard, dat Maria Turennout zijne huisvrouw op den Vijftienden October achttien honderd een en veertig, des avonds ten acht ure, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
Catharina
Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Nicolaas Turennnout wonende op de Middelstegracht oud Zeven en Zestig jaren, zonder beroep en van Pieter van Huit wonende op de Middelstegracht oud Zes en twintig jaren, zonder beroep
En is deze acte na gedane voorlezing door ons en de tweede getuige getekend, de declarant en de eerste getuige verklaarden niet te kunnen schrijven
   Bewerking huwelijksakte 07-06-1865,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4856 huwelijken 1865 akte nr. 152.
In het jaar achttien honderd Vijf en zestig, den Zevenden Juny des voormiddags ten half twaalf ure, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis verschenen Adrianus Schouten, jongman, oud zeven en twintig jaren, kuiper, geboren te Leyden, wonende in de Vrouwenkamp alhier, meerderjarige zoon van Jacobus Schouten, stoelenmaker en van Sara Maria de Wit, echtelieden, mede wonende in de Vrouwenkamp, beide alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende zijne geboorteacte en het Certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en Catharina Dreef, jongedochter, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leyden, wonende aan de Middelstegracht alhier, meerderjarige dochter van Arie Dreef, sjouwer, en van Maria Turennout, echtelieden, beide wonende aan de Middelstegracht, beide alhier tegenwoordig en toestemmende. Overleggende hare geboorteacte

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk: de eerste den acht en twintigsten Mei en de tweede den vierden Juny dezes jaars, beide dagen des middags te twaalf ure.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebagt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Adrianus Schouten en Catharina Dreef door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Schouten, oud vier en twintig jaren, stoelenmaker, broeder van den bruidegom Hendrik Johan Schuller, oud drie en dertig jaren, schoenmaker, aanbehuwd broeder van den bruidegom, Jacobus Philippus Cinjee oud negen en zestig jaren, zonder beroep en Pieter Hensen, oud een en dertig jaren, sjouwer, goede bekenden, allen wonende te Leyden.
En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons den vader van den bruidegom en de getuigen geteekend, verklarende de bruidegom, de bruid, de moeder van den bruidegom en de ouders van de bruid niet te kunnen schrijven
   Catharina, datum en maker onbekend,
   familiearchief Edward de Wit:
   Bewerking overlijdensakte 02-02-1917,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 5038 overlijden 1917 akte nr. 111.
In het jaar negentien honderd zeventien den tweeden Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Jacobus Koolen, oud vijf en veertig jaren, begrafenisondernemer wonende te Leiden en Pieter Zaalberg, oud drie en tachtig jaren, zonder beroep wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den tweeden Februari negentien honderd zeventien, des voormiddags drie uren, binnen deze gemeente overleden is:
Catharina Dreef,
oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, weduwe van Adrianus Schouten, dochter van Arie Dreef en van Maria Turennout, beiden overleden.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 02-02-1917.