Terug naar kaart

Documenten Adriana Schouten:

   Bewerking geboorteakte 20-04-1881,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4746 geboorten 1881 akte nr. 552.
In het jaar een duizend acht honderd Een en tachtig, den twintigsten der maand April des namiddags te een uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Adrianus Schouten oud vier en veertig jaren, Kuiper wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Dreef, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier op den twintigsten April achttien honderd een en tachtig, des morgens te Zeven uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
Adriana
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Dreef, oud zeventig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Hendrik Tegelaar, oud zeven en dertig jaren, Kuiper, wonende te Leiden.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons, den declarant en den tweeden getuige geteekend. De eerste getuige verklaarde niet te kunnen schrijven, hebbende hij het schrijven niet geleerd.
   Bewerking huwelijksakte 21-10-1908,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4904 huwelijken 1908 akte nr. 345.
In het jaar negentien honderd acht den één en twintigsten October zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen: Willem Kukler, oud vier en twintig jaren, los-werkman, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Jacobus Kukler, overleden en van Maria Frederica Mazurel, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende zijne geboorte-acte, de dood-acte van zijnen vader en het militiebewijs; en Adriana Schouten, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Adrianus Schouten, overleden en van Catharina Dreef, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte-acte en de dood-acte haren vader;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Willem Kukler en Adriana Schouten. door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Kukler, oud zeven en dertig jaren, glazenwasser, broeder van den bruidegom, Abraham Korenhof, oud twee en vijftig jaren, barbier, Johannes Benning, oud zeven en zestig jaren, stucadoor en Teunis Zwanenburg, oud zeven en zestig jaren zonder beroep, allen wonende te Leiden.
En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom de bruid en de drie eerste getuigen geteekend. De moeder van den bruidegom, de moeder van de bruid en de vierde getuige verklaarden niet te kunnen schrijven hebbende zij het niet geleerd
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 09-05-1957.