Terug naar kaart

Documenten Willem Kukler:

   Bewerking geboorteakte 20-05-1884,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4749 geboorten 1884 akte nr. 602.
In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den twintigsten der maand Mei des voormiddags te half twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Jacobus Kukler oud negen en dertig jaren, koopman wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Maria Frederica Mazurel, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, alhier op den achttienden Mei achttien honderd vier en tachtig, des avonds te half elf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
Willem.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gijsbert Zwaan, oud zeven en veertig jaren, sjouwerman wonende te Leiden en van Johannes Andree, oud vijf en vijftig jaren, sjouwerman, wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking inschrijving militieregister,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 stadsarchief Leiden inv.nr. 2333 militieregister 1904 akte nr. 272.
Loteling Willem Kukler (smid) geboren op 18-05-1884 te Leiden, wonende te Leiden
Vader Jacobus Kukler
Moeder Maria Frederica Mazurel
Diversen: Lengte: 1.808 mtr.
Advies mc + vrijgesteld: tot dienstneming aangewezen; vrijstelling; lichaamsgebreken
voor 2 jaar gedetacheerd bij het O.I. leger 22-9-1904 teruggekeerd 25-12-1906. Overgegaan naar de Landweer 1-8-1912
Onderdeel: 4e. reg. infanterie
Stamboeknummer: 97830
   Bewerking huwelijksakte 21-10-1908,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4904 huwelijken 1908 akte nr. 345.
In het jaar negentien honderd acht den één en twintigsten October zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen: Willem Kukler, oud vier en twintig jaren, los-werkman, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Jacobus Kukler, overleden en van Maria Frederica Mazurel, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende zijne geboorte-acte, de dood-acte van zijnen vader en het militiebewijs; en Adriana Schouten, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Adrianus Schouten, overleden en van Catharina Dreef, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte-acte en de dood-acte haren vader;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Willem Kukler en Adriana Schouten. door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Kukler, oud zeven en dertig jaren, glazenwasser, broeder van den bruidegom, Abraham Korenhof, oud twee en vijftig jaren, barbier, Johannes Benning, oud zeven en zestig jaren, stucadoor en Teunis Zwanenburg, oud zeven en zestig jaren zonder beroep, allen wonende te Leiden.
En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom de bruid en de drie eerste getuigen geteekend. De moeder van den bruidegom, de moeder van de bruid en de vierde getuige verklaarden niet te kunnen schrijven hebbende zij het niet geleerd
   Bewerking overlijdensakte 11-12-1967,
   Gemeentearchief 's-Gravenhage: nr. 0335-01 burgerlijke stand 's-Gravenhage inv.nr. 1878 overlijden 1967 akte nr. A 2464.
Heden elf december negentien honderd zeven en zestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage: van den Broecke, Johannes, oud acht en zestig jaar, administrateur, wonende te 's-Gravenhage, die verklaarde, dat op negen december negentien honderd zeven en zestig, te zeventien uur nul minuten, in de gemeente 's-Gravenhage is overleden:
Kukler, Willem,
oud drie en tachtig jaar, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te 's-Gravenhage, gehuwd geweest met: Schouten, Adriana, zoon van: Kukler, Jacobus en van: Mazurel, Maria Frederica, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.