Terug naar kaart

Documenten Wildrik Hermannes Burema:

   Bewerking geboorteakte 20-06-1910,
   Groninger Archieven: burgerlijke stand Slochteren geboorten 1910 akte nr. 210.
Heden den twintigsten Juni negentien honderd tien, verscheen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Slochteren, Eiko Burema oud zeven en dertig jaren, bakker, wonende te Slochteren, die verklaarde, dat op den negentienden dezer maand des namiddags te elf uur, te Slochteren binnen deze gemeente, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Gerharda Akkerman, zonder beroep, mede wonende te Slochteren, aan welk kind worden gegeven de voornamen
Wildrink Hermannes
Gedaan in tegenwoordigheid van Jan Weifel Poelman, oud zeven en twintig jaren, klerk en van Bruno Corstius, oud drie en vijftig jaren, klerk beiden wonende te Slochteren.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 05-01-1994.