Terug naar kaart

Documenten David van der Linden:

   Bewerking geboorteakte 24-01-1916,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4782 geboorten 1916 akte nr. 123.
In het jaar negentien honderd zestien, den vier en twintigsten Januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Nicolaas van der Linden, oud vier en dertig jaren, schoenmaker, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Tegelaar, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize, op den twee en twintigsten Januari negentien, honderd zestien, des namiddags kwart over vijf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft den voornaam van
David.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van David Leugering, oud twee en zestig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Paulus Kikkert, oud zes en twintig jaren, sigarenmaker, wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 19-04-1944,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 74 huwelijken 1944 akte nr. 159.
Heden negentien April negentien honderd vier en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden, ten einde een huwelijk aan te gaan: van der Linden, David, oud acht en twintig jaren, lasscher, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van: van der Linden, Nicolaas, oud twee en zestig jaren, schoenmaker en van: Teegelaar, Catharina, oud vijf en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende; en Schouten, Anna, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van: Schouten, Martinus Christiaan, oud drie en vijftig jaren, timmerman en van: Ravensbergen, Willemina, oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende.

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting alhier plaats gehad.
Bruidegom en Bruid verklaarden mij, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten te zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Daarop heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: van der Linden, Christiaan, oud vier en dertig jaren, groentehandelaar, broeder van den bruidegom en: Schouten, Jacobus, oud zeven en twintig jaren, timmerman, broeder van de bruid, beiden wonende te Leiden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: krantenarchief, Leidsch Dagblad van 15-05-2004.