Terug naar kaart

Documenten Catharina Wouterlood:

   Bewerking huwelijksakte 27-11-1939,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 69 huwelijken 1939 akte nr. 791.
Heden zeven en twintig november negentien honderd negen en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, ten einde een huwelijk aan te gaan: Schouten, Petrus Johannes, oud vijf en twintig jaren, voeger, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van: Schouten, Abraham, oud drie en vijftig jaren, voeger, en van: Schouten, Hermina Christina, oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden alhier tegenwoordig en toestemmende; en Wouterlood, Catharina, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Helden, wonende te Leiden, meerderjarige dochter van: Wouterlood, Johannes, overleden, en van: Krul, Jacoba, oud één en vijftig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende;

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting alhier plaats gehad.
Bruidegom en bruid verklaarden mij, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten te zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Daarop heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Wouterlood, Elisabeth, oud zes en twintig jaren, winkeljuffrouw, zuster der bruid, en: Schouten, Abraham, oud één en twintig jaren, metselaar, broeder van den bruidegom, beiden wonende te Leiden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.