Terug naar kaart

Documenten Herman Laman:

   Bewerking geboorteakte 07-12-1899,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4764 geboorten 1899 akte nr. 1677.
In het jaar een duizend acht honderd negen en negentig den zevenden der maand December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Martinus Christiaan Laman oud drie en dertig jaren, warmoezier wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Lena Beij, zonder beroep, wonende te Leiden zijne huisvrouw, te zijnen huize, op den zesden December achttien honderd negen en negentig des namiddags te drie uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
Herman
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter Laman, oud acht en zeventig jaren, warmoezier wonende te Leiden en van Johannes Andree, oud een en zeventig jaren, wekker, wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons, den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 29-06-1921,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4917 huwelijken 1921 akte nr. 270.
In het jaar negentien honderd één en twintig den negen en twintigsten Juni zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen: Herman Laman, oud een en twintig jaren, fabrieksarbeider, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Martinus Christiaan Laman, oud vier en vijftig jaren, fabrieksarbeider en van Lena Beij, oud vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende zijne geboorte-acte; en Allegondis Schouten, oud één en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Hendrik Schouten, oud twee en veertig jaren, brievenbesteller en van Allegondis Kool, oud zes en veertig zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende hare geboorte-acte;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondig is geschied binnen deze gemeente.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet, dat

Herman Laman en Allegondis Schouten, door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Martinus Christiaan Laman, oud dertig jaren, tuinder, broeder van den bruidegom en Jacobus Groeneveld, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden.
En is deze acte na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, de ouders van den bruidegom, de ouders van de bruid en de getuigen geteekend.
   Bewerking overlijdensakte 04-03-1932,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 120 overlijden 1932 akte nr. 198.
Heden vier Maart negentien honderd twee en dertig verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden Jacobus Koolen, oud zestig jaren, begrafenisondernemer, wonende te Leiden en Abraham Korenhof, oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, die verklaarden dat op drie Maart dezes jaars des namiddags ten half twee ure, binnen deze gemeente overleden is:
Herman Laman
oud twee en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende te Leiden, gehuwd met Allegondis Schouten, zoon van Marinus Christiaan Laman, tuinder en van Lena Beij zonder beroep, beiden wonende te Leiden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   Overlijdensadvertenties,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 04-03-1932.