Terug naar kaart

Documenten Hendrikje Wijga:

   Bewerking geboorteakte 21-02-1882,
   Tresoar: nr. 30-15 burgerlijke stand Harlingen inv.nr. 1045 geboorten 1882 akte nr. 56.
In het jaar Een duizend acht honderd twee en tachtig, den een en twintigsten dag der maand Febrruari is voor ons onder geteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente HARLINGEN, Provincie Friesland, gecompareerd: Jakob Wijga oud dertig jaren, molenaar wonende te Harlingen welke ons verklaarde, dat op den negentienden Februari dezes jaars, des morgens ten negen ure, in Wijk A een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit zijne echtgenoot Elizabeth Dijstelberge, zonder beroep, bij hem wonende. aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van
Hendrikje
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Roelof van der Meulen, oud acht en dertig jaren, commies ter secretarie wonende te Harlingen en van Jan Dreijer, oud dertig jaren, klerk ter secretarie wonende te Harlingen.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die door ons, met den declarant en de getuigen is geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 21-05-1913,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4909 huwelijken 1913 akte nr. 164.
In het jaar negentien honderd dertien den één en twintigsten Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen: Jacobus Schouten, oud vijf en twintig jaren, bakker, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige natuurlijke zoon van Sara Maria Schouten, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, alhier tegenwoordig en toestemmende; Overleggende zijne geboorte-acte; en Hendrikje Wijga, oud één en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Harlingen, wonende te Oegstgeest, meerderjarige dochter van Jacob Wijga, overleden en van Elisabeth Dijstelberge, zonder beroep, wonende te Amsterdam; Overleggende hare geboorte-acte;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente en te Oegstgeest.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet, dat

Jacobus Schouten en Hendrikje Wijga, door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Jacobus Scholting, oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, Jan Sijsterman van Ooije, oud vijf en dertig jaren, kastelein, wonende te 's Gravenhage, Hendrik Scholting, oud twee en dertig jaren, brievenbesteller en Adrianus Schouten, oud twee en zestig jaren, noodiger ter begrafenis, beiden wonende te Leiden.
En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid, de moeder van den bruidegom en de getuigen geteekend.