Terug naar kaart

Documenten Bartha Heijer:

   Doopakte 11-02-1784,
   Stadsarchief Amsterdam: nr. 5001 DTB Amsterdam inv.nr. 84 doopboek N.H. Noorderkerk 1775-1787 folio 319.
   Bewerking huwelijksakte 30-10-1814,
   Noord-Hollands Archief: burgerlijke stand Amsterdam huwelijken 1814 Reg. 5 folio 5v.
Op heden den dertigsten October des jaars achttien honderd en veertien, des namiddags ten een uren, zijn voor ons G. ten Sande, Raad en Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan, Willem Schouten, van Leijden, Arrondissement der monden van de Maas, lakenverwer, oud zes en twintig jaren, wonende alhier, meerderjarige zoon van Bart Schouten, lakenverwer en Jacoba Planje, mede wonende alhier ter eene zijde, en Bartha Heijer, van Amsterdam, schoonmaakster, oud dertig jaren, wonende alhier, meerderjarige dochter van Christiaan Heijer, kruijer en Francijntje Franssen, ..... mede wonende alhier, ter andere zijde, en verklaarden ons de ..... .

De voorafgaande acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 25 Ventose van het jaar elf, voorgelezen zijn, bestaan, ten eersten: in een extract uit het register der afkondigingen, behoorlijk ... , den zestienden en drie en twintigsten October laatstleden ..... der verloofden.
Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als Man en Vrouw; het welk door hun. ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan: dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Venose van het jaar elf,

en in tegenwoordigheid van Bart Schouten, vader des bruidegoms, oud vijf en vijftig jaren, Kristina ............. [ Makee], [Koekendaal].
Zijnde deze acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten, welke met ons hebben geteekend. Uitgezondert den .... die verklaarde niet te kunnen schrijven.

De huwelijksakte is op onderdelen slecht leesbaar, mogelijk volgt, na vergelijking met overeenkomstige akten, nog een aanvulling.