Terug naar kaart

Documenten Hendrik Marks:

   Bewerking geboorteakte 01-07-1833,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4694 geboorten 1833 akte nr. 594.
In het jaar een duizend acht honderd drie en dertig, den eersten der maand July des middags ten twaalf ure, is voor ons Wethouder der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Pieter Marks oud twee en veertig jaren, schoenmaker wonende op de Hoogewoerd Wijk 3 No. 444 welke ons heeft verklaard, dat Elisabeth van der Does, zijne huisvrouw, op den eersten July achttien honderd drie en dertig, des morgens ten zes ure, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
Hendrik
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Oerther wonende op de Hoogewoerd Wijk 3 No. 445 oud zeven en dertig jaren, banketbakker en van Johannes Marks wonende op de Hoogewoerd Wijk 3 No. 427 oud veertig jaren, schoenmaker.
En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend.
   Bewerking inschrijving militieregister,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 stadsarchief Leiden inv.nr. 2388 militieregister 1852 akte nr. 179.
Loteling Hendrik Marks (kleermaker) geboren op 01-07-1833 te Leiden, wonende te Leiden
Vader Pieter Marks
Moeder Elisabeth van der Does
Diversen: Gezicht: ovaal Voorhoofd: rond Ogen: bruin Neus: gewoon Mond: gewoon Kin: rond Wenkbrauwen: blond Haar: blond Lengte: 1.602 mtr. 1 el, 6 palm, 0 duim, 2 streep
Overige kenmerken: litteken boven de neus
Advies mc + vrijgesteld: tot dienstneming aangewezen; vrijstelling; kostwinner voor zijn moeder, doch niet bewezen
Onderdeel: 4e. reg. infanterie
Stamboeknummer: 39303
Paspoort: 1857-05-15
Zie ook inv.nr. 2290 nr. 32
   Bewerking huwelijksakte 10-06-1857,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4848 huwelijken 1857 akte nr. 128.
In het jaar achttien honderd zeven en vijftig, den tienden Juny des namiddags ten een ure, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis verschenen Hendrik Marks, jongman, oud drie en twintig jaren, kleedermaker, geboren te Leyden den eersten July achttien honderd drie e ndertig, blijkens geboorte acte, wonende te 's Gravenhage, meerderjarige zoon van Pieter Marks, overleden te Leyden den vijftienden October achttien honderd zes en veertig, blijkens doodacte en van Elisabeth van der Does, naaister, wonende te 's Gravenhage, alhier tegenwoordig en toestemmende. Hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie blijkens Certificaat afgegeven door den Staatsraad Commissaris der Koning in de Provincie Zuid Holland in dato den negentienden Mei achttien honderd zeven en vijftig en Maria Schouten, jongedochter, oud negen en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leyden den tienden Mei achttien honderd acht en twintig, blijkens geboorte acte, wonende in de Wintersteeg alhier; meerderjarige natuurlijke erkende dochter van Wilhelmus Schouten, mandenmaker alhier tegenwoordig en toestemmende, en natuurlijke dochter van Johanna van Brugge, zonder beroep, beide wonende in de Wintersteeg alhier

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk: de eerste den een en dertigsten Mei en de tweede den zevenden Juny dezes jaars beide dagen des middags ten twaalf ure en te s Gravenhage dezelfde dagen.
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat

Hendrik Marks en Maria Schouten door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Schouten, oud zes en twintig jaren, mandenmaker, wonende in de Galgstraat, Bartholomeus Coppy oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, wonende op de Mare, Cornelis Pont, oud drie en zestig jaren, turfdrager, wonende aan de Oranjegracht en Johannes Doove, oud vier en dertig jaren, dekenwerker, wonende aan de Minnebroedersgracht, goede bekenden.
En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den bruidegom, de tweede en derde getuigen geteekend, verklarende de bruid, de moeder van den bruidegom, de vader van de bruid, en de twee overige getuigen niet te kunnen schrijven.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 01-12-1903
   Bewerking overlijdensakte 01-12-1903,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 5024 overlijden 1903 akte nr. 947
In het jaar negentien honderd drie den eersten der maand December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Johannes Cornelis van Valderen oud twee en zestig jaren, aanspreker wonende te Leiden en Adrianus Niehot oud vier en zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, welke ons verklaard hebben dat op den eersten December negentien honderd drie des voormiddags te tien uren, binnen deze gemeente overleden is:
Hendrik Marks
oud zeventig jaren, kleermaker, geboren te Leiden wonende te Leiden gehuwd met Maria Schouten zoon van Pieter Marks en van Elisabeth van der Does, beiden overleden.
En is deze akte na gedane voorlezing door ons en de declaranten geteekend.