Terug naar kaart

Documenten Wilhelmus Schouten:

   Bewerking geboorteakte 20-01-1906,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4772 geboorten 1906 akte nr. 111.
In het jaar negentien honderd zes, den twintigsten Januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, verschenen: Hendrik Schouten, oud één en dertig jaren, mandenmaker wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Maria Christina de Groot, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize, op den twintigsten Januari negentien honderd zes, des voormiddags te tien uren, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van
Wilhelmus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Leonardus de Groot, oud vijf en vijftig jaren, los werkman wonende te Leiden en van Adrianus Niehot, oud zes en zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons en de getuigen geteekend. De declarant verklaarde niet te kunnen schrijven, hebbende hij het niet geleerd.
   Bewerking huwelijksakte 04-07-1928,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4924 huwelijken 1928 akte nr. 270.
Heden vier Juli negentien honderd acht en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Wilhelmus Schouten, oud twee en twintig jaren, loodgieter, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Hendrik Schouten, oud drie en vijftig jaren, mandenmaker en van Maria Christina de Groot, oud negen en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoorig en toestemmende; en Rachel Libochant, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Nicolaas Libochant, oud drie en zestig jaren, fabrieksarbeider, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Rachel Leupe, overleden.

De afkondiging van het huwelijk is zonder stuiting alhier geschied.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, heb ik bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Leonardus Schouten, banketbakker, broeder van den bruidegom en Gerardus Libochant, tuinder, broeder van de bruid, beiden oud vier en twintig jaren en wonende te Leiden. De vader van den bruidegom verklaarde door onkunde niet te kunnen schrijven.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 01-03-1979.