Terug naar kaart

Documenten Lena Leupen:

   Doopakte 14-01-1761,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1004 DTB Leiden inv.nr. 263 doopboek N.H. Marekerk 1738-1766 folio 211v.
   Ondertrouwakte 17-10-1800,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1004 DTB Leiden inv.nr. 212 Schepenhuwelijken 1799-1802 folio B-134.
   Bewerking ondertrouwakte 17-10-1800.
Willem Schouten, warmoesiersknegt, jongman van Leyden, wonende op de Uitterstegragt, vergeszelschapt met Lena (ingevoegd: Pieter) Leupe, zijn vader, wonende op de Uitterstegragt
met
Lena Leupe, jongedochter van Leyden, wonende op de Uitterstegragt, vergeszelschapt met Maartje de Reus, haar moeder, wonende op de Uitterstegragt

Aantekeningen:
't 1e gebod den 18 October 1800
't 2e gebod den 25 October 1800
't 3e gebod den 1 November 1800
getr. op dato als voor.

Meest waarschijnlijk: Pieter Leupe moet zijn Pieter Schouten.
   Bewerking overlijdensakte 18-12-1844,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4965 overlijden 1844 akte nr. 1021.
In het jaar een duizend acht honderd vier en veertig, den achttienden der maand December des voormiddags ten elf ure, is voor ons Wethouder, gedelegeerd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen Johannes Jacobus du Chatel, bekende van de na te noemen overledene, oud acht en dertig jaren, binnenvader, wonende in de Kaarsenmakerstraat en Pieter Blommendaal, goede bekende, oud acht en veertig jaren, aanspreker, wonende op de Haarlemmerstraat, welke ons verklaard hebben, dat op den achttienden December achttien honderd vier en veertig, des nachts ten een ure, in het huis in de Kaarsenmakerstraat overleden is
Lena Leupen
geboren te Leijden oud acht en zeventig jaren, zonder beroep gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwe Willem Schouten, dochter van Willem Leupe en van Maartje de Reus beide overleden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing, door de beide declaranten en ons is onderteekend.