Terug naar kaart

Documenten Elisabeth Johanna Schouten:

   Bewerking geboorteakte 22-10-1913,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4779 geboorten 1913 akte nr. 1549.
In het jaar negentien honderd dertien, den twee en twintigsten October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, verschenen: Wilhelmus Schouten, oud zeven en veertig jaren, koetsier wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Clasina Antonia Johanna Josepha Wegman, zonder beroep wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den twee en twintigsten October negentien honderd dertien, des voormiddags te half acht uren, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Elisabeth Johanna.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Stephanus Johannes Pret, oud veertig jaren, loopknecht wonende te Leiden en van Dirk van der Reijden, oud twee en zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden.
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en den eersten getuige geteekend. De tweede getuie verklaarde niet te kunnen schrijven, hebbende hij het niet geleerd.
   Bewerking huwelijksakte 14-08-1935,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 65 huwelijken 1935 akte nr. 370.
Heden veertien Augustus negentien honderd vijf en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden, ten einde een huwelijk aan te gaan: van Duin, Antoon Jozef, oud negen en twintig jaren, bloemistenknecht, geboren en wonende te Sassenheim, meerderjarige zoon van: van Duin, Wilhelmus, oud negen en zestig jaren, bloemist, en van: de Zwart, Hendrika, oud zeventig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Sassenheim, alhier tegenwoordig en toestemmende; en: Schouten, Elisabeth Johanna, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van: Schouten, Wilhelmus, overleden, en van: Wegman, Clasina Antonia Johanna Josepha, oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende;

De afkondiging van het huwelijk heeft zonder stuiting alhier plaats gehad en te Sassenheim.
Bruidegom en bruid verklaarde mij, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Daarop heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: van Duin, Johannes Gijsbertus, oud zeven en dertig jaren, chauffeur, wonende te Sassenheim, broeder van den bruidegom, en: Peeters, Bertus, oud vier en dertig jaren, stucadoor, wonende te Amsterdam, zwager der bruid.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   Overlijdensadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 27-10-1993.
   Het familiegraf op de begraafplaats van de Sint Pancratiuskerk te Sassenheim,
   Foto: www.graftombe.nl