Terug naar kaart

Documenten Egbertus Charles Aloysius Peeters:

   Bewerking huwelijksakte 21-05-1924,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4920 huwelijken 1924 akte nr. 440.
Heden een en twintig Mei negentien honderd vier en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Egbertus Charles Aloysius Peeters, oud drie en twintig jaren, stucadoor, geboren en wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Egbertus Charles Peeters, overleden en van Maria Helena van Riel, oud een en vijftig jaren, zonder beroep, wonende te Amsterdam, alhier tegenwoordig en toestemmende en Willy Maria Wilhelmina Schouten, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, minderjarige dochter van Wilhelmus Schouten, oud zeven en vijftig jaren, koetsier en van Clasina Antonia Johanna Josepha Wegman, oud drie en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoorig en toestemmende

De afkondiging van het huwelijk is zonder stuiting alhier geschied en te Amsterdam.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, heb ik bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Pieter Johannes Polderman, oud vijf en twintig jaren, monteur, wonende te Leiden, zwager der bruid en Franciscus Marinus Theodorus Peeters, oud zes en twintig jaren, spoorwegambtenaar, wonende te Utrecht, broeder van den bruidegom.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.