Terug naar kaart

Documenten Wilhelmina Jacoba de Rooij:

   Bewerking geboorteakte 22-11-1909,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4775 geboorten 1909 akte nr. 1574.
In het jaar negentien honderd negen, den twee en twintigsten November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, verschenen: Willem Jacobus de Rooij, oud twee en dertig jaren, broodbakker wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Geertruida Dullemond, zonder beroep wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den twintigsten November negentien honderd negen, des namiddags te half negen uren, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Wilhelmina Jacoba
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Arnoldus, oud drie en zestig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Teunis Zwanenburg, oud negen en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden.
En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en den eersten getuige geteekend. De tweede getuige verklaarde, niet te kunnen schrijven., hebbende hij het niet geleerd.
   Ondertrouwadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 25-08-1931.
   Bewerking huwelijksakte 09-09-1931,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 61 huwelijken 1931 akte nr. 388.
Heden negen September negentien honderd een en dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Wilhelmus Schouten, oud een en twintig jaren, chauffeur, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van: Wilhelmus Schouten, koetsier en van Clasina Antonia Johanna Josepha Wegman, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, en toestemmende bij authentieke acte. en Wilhelmina Jacoba de Rooij, oud één en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van: Willem Jacobus de Rooij, oud drie en vijftig jaren, fabrieksarbeider, en van Geertruida Dullemond, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende.

De afkondiging van het huwelijk is zonder stuiting alhier geschied.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, heb ik bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Margaretha Barbara Klazina de Rooij, oud acht en twintig jaren, en Jannetje de Rooij, oud zeven en twintig jaren, beiden zonder beroep, zusters der bruid.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.