Terug naar kaart

Documenten Volckjen Jacobsdr:

   Ondertrouwakte 01-12-1582,
   Gemeentearchief Schiedam: ORA Schiedam inv. nr. 711 stadstrouw, N.H. ondertrouw 1576-1590 folio 21.
   Bewerking door Anthonius van der Tuijn,
   Gemeentearchief Schiedam, inv. nr. 711, N.H. Stadstrouw, 1576-1590.
Nr. 276 d.d. 01-12-1582.
Mees Pouwelsz. j.m. dezer stede ende Volckge Jacobsdr. j.d. dezer stede.
   Bewerking door Henk van der Waag,
   Gemeentearchief Schiedam, inv. nr. 1631, Weeskamer, 1593-1631.
267. 30-09-1624.
Arent Meesz. metselaar schuldig aan de weeskinderen van Pieter Pietersz. zal. daar moeder af is Hilletgen Cornelisdr. een jaarl. losrente van 18 gld 15 st (hoofdsom 300 gld) en aan de weeskinderen van Gijsbrect Lenaertsz. steenplaatser en Grietgen Pietersdr. beiden z.g. een jaarl. losrente van 6 gld 5 st (hoofdsom 100 gld). Waarborg zijn huis en erf in de Lange Kerkstraat, belend O Jan Maertensz. en W Gerrit Jacobsz. strekkende voor van de straat tot achter in de Bansloot. Borgen Bancras Aryensz. metselaar met hypotheek op zijn huis en erf bij de Overschiese poort, belend O Jan Heyndricksz. Gorter en W Pouwels Meesz. strekkende voor van de straat tot achter aan de Schie en Jan Harmensz. metselaar met hypotheek op zijn huis en erf in de Breestraat, belend N Claes Thijssenz cuyper en Z Neeltgen Joris Dansersdr.

Kanttekening 13-03-1628.
Claes Gijs brechtsz. schoenmaker zoon en mede erfgenaam van Gijsbrecht Lenaertsz. steenplaatser heeft de 100 gld met rente ontvangen uit handen van Arent Meesz.

14-03-1628
Volckgen Jacobsdr. weduwe van Gerrit Cornelisz. Schouten metselaar en Jacob Gerritsz. Schouten metselaar wonende op de Achterweg als contraborgen voor Bancras Aryensz. en Jan Harmensz. metselaar als borgen voor Arent Meesz. metselaar tbv de weeskinderen van Pieter Pietersz. voor de nevenstaande hoofdsom van 300 gld en de rente daarover. Waarborg door Volckgen met hypotheek op haar huis en erf in de Lange Kerkst, belend O de erfgenamen van Cornelis Joppenz Vlam en W het oude Manhuis, strekkende voor van de straat tot achter in de sloot en Jacob Gerritsz. met hypotheek op zijn huis en erf op de Lange Achterweg, belend N Jacob Gerritsz. Cool en Z Aryen Blanck, strekkende voor van de straat tot achter in de bansloot.

10-06-1630.
Op het bovengenoemde kapitaal afgelost 250£ zodat nog resteert 50£ tbv de weeskinderen van Pieter Pietersz. en de rente is mede voldaan.

21-10-1630
afgelost de resterende 50£ met 63 rente tot heden toe in handen van Mr Samuel van Boshuysen vanwege Heynrickgen Pietersdr. en Aryen Pietersz. weeskinderen in de tekst geroerd.
   Bewerking door Anthonius van der Tuin,
   Gemeentearchief Schiedam, inv. nr. 712, Stadstrouw, NH ondertrouw 1610-1631.

nr. 341 Folio 45 23-05-1615.
Jan Maertensz. jongman, geassisteert met Maerten Pieters sijn vader X Meesgen Meesdr., geassisteert met Volckgen Jacobsdr. haer moeder, beijden van Schiedam.
   Bewerking door Henk van der Waag,
   Gemeentearchief Schiedam, inv. nr. 341, Giftboek 1640-1643.
Folio 43 26-05-1640.
Jacob Gerritsz. zoon en erfgenamen van Gerrit Cornelisz. Schouten voor 1/3, Pouwels Meesz. metselaar zoon van Volckgen Jacobsdr. die gehuwd is geweest met de voorsz. Gerrit Cornelisz. Schouten voor 1/3e en Jan Baen gehuwd met Meesgen Meesdr. die mede een dochter was van Volckgen Jacobsdr. voor 1/3e verkopen Adriaen Jaspersz. Pelman wonende alhier een huis en erf gelegen in de Lange Kerkstraat, belend O de weduwe van Chiffel Clapham en W het Oude manhuis, strekkende voor van de straat tot achter aan dezer stede bansloot, alles volgens de oude waarbrief van 03-12-1611, belast met 15 st per jr tbv de Kerk dezer stede en 24 st per jr tbv het Gasthuis alhier, voor 400 gld in gereed geld ontvangen.
   Bewerking door Anthonius van der Tuijn,
   Gemeentearchief Schiedam, inv. nr. 322, Begraven van de doden in de kerk.
Folio 379.
De mijddelkercke, dat vijfthiende pleijn.
Dat negende graff:
Hier is in begraeven den 12° Augustus Gerret Cornelijssen metselaer, twee graeven diep anno 1616.
Hier is in begraeven den 9° November een kint van Jacop Steen, anno [16]23.
Hier is in begraeven den 18° September Volckgen Jacops, 2 graven diep 1638.
Hier is in begraeven den 12° Julij een kint van Jacop Steen, anno 1645.
Den 22° September 1661 begraven Jacob Gerritsz. Schoute, 2 diep.
In de marge:
Solvit; Schoudt de metselaer.
Modo; Jacop Gerritsz. Schout.
Modo; Geertgen Teunis, anno 1662.