Terug naar kaart

Documenten Cornelis Arentsz Schouten:

   Bewerking van een verklaring door Anthonius van der Tuijn,
   Oud Rechterlijk Archief Schiedam, inv. nr. 572, Certificatieboek 1585-1593.
Nr. 212 folio 169 d.d. ut supra (=21-06-1587).
t.v.v. Sijmon Veris bakker wonende op de Verbrande Erven hebben Cornelis Ariensz. Schout oud 49 jaar, Claes Bastiaensz. metselaar oud 27 jaar en Rochus Dircxz. (timmerman) oud 38 jaar verklaard dat Vastenavond l.l. zij deposanten ten huize van de requirant gemaakt hebben een muur, zijnde een scheiding tussen het huis van de requirant en zijn buurman Jacob Vasz. Deze vond dat de muur te hoog was gemaakt en maakte met de requirant hierover veel woorden. Uiteindelijk zijn zij verdragen, etc.
   Bewerking door Anthonius van der Tuijn,
   Oud Rechterlijk Archief Schiedam, inv. nr. 330, Giftboek 1590-1595.
Nr. 797 folio 730 d.d. 03-02-1594.
Gerrit Cornelisz. metselaar en Jan Ruttesz. als executeurs van het testament van zaliger Cornelis Arentsz. Schout metselaar, vervangende Stijntgen Cornelisdr. zuster van de voorn. Gerrit Cornelisz., hebben getransporteerd aan Jan Jansz. tijkwerker een kustingbrief toebehorende Stijntgen Cornelisdr. voorn., sprekende op Vrijes Heijndricxz., inhoudende nog f 504, te betalen met f 33 per jaar, verleden voor Cornelis Jacobsz. Fabrij en Maerten Tijelmansz. Coninck schepenen alhier in dato 27-05-1581.
   Bewerking van koopakten door Anthonius van der Tuijn,
   Oud Rechterlijk Archief Schiedam, inv. nr. 328, Giftboek 1578-1584.
Nr. 440 folio 146 d.d. 11-03-1581.
Claes van Beveren Claesz. heeft verkocht aan Cornelis Arentsz. metselaar een tuin achter het huis en erf van Pieter Pouwelsz. stierman, belend ten O: de steeg van de weduwe van Jan Aertsz. en ten W: de steeg van Tielman Oom Danielsz. Strekkende tot het huis en erf van Bouwen Claesz. schipper. Prijs f 312 van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 36 contant en de rest op termijnen. Belast met 2 st. per jaar, te ontvangen door de Kerk alhier vanwege de Pastorie.
Nr. 489 folio 162 d.d. ut supra. (= 27-05-1581)
Cornelis Ariensz. Schout metselaar heeft verkocht aan Vrijes Heijndricxz. een huis en erf aan de Achterweg, Belend ten Z: Rochus Crijnsz. met huis en erf en ten N: de Gasthuissteeg. Vrij en niet belast. Prijs f 1.000 van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 100 contant en de rest op termijnen. Speciale voorwaarde is dat Vrijes Heijndricxz. zal hebben een vrije privaatpijp onder de gang van Cornelis Thoenisz. erf tot in de bansloot aldaar. Cornelis Ariensz. blijft gehouden te voldoen de oude waarbrief welke voorn. Cornelis Thonisz. op het huis en erf sprekende heeft, houdende nog f 140.
Penningborgen: Frans Woutersz. en Arent Willemsz. Goudsmid stierman. Waarborg: de oude waarbrief.
Nr. 709 folio 265 d.d. 23-04-1583.
Cornelis Arentsz. metselaar heeft verkocht aan Rochus Dircxz. een huis en erf in de Thijleman Oom Danielsz. steeg, zo het afgeheind is, belend ten Z: een erf van de verkoper, ten N: Bouwen Claesz. met huis en erf en ten O: de steeg van Pieter Jan Aertsz. Belast met 2 st. per jaar, te ontvangen door de kerk alhier. Prijs f 1.000 van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 100 contant en de rest op termijnen.
Speciale voorwaarde is dat de verkoper op de gevel van de muur van zijn keuken, strekkende op zijn verkopers erf, aan de zuidzijde zal mogen timmeren en ankeren. Penningborg: Jan Thonisz. Fiool. Waarborg: de oude waarbrief.
Nr. 736 folio 280v. d.d. 23-09-1583.
Cornelis Arentsz. metselaar heeft opgedragen aan Pieter Pietersz. Braber het onmondige weeskind van zaliger Pieter Jansz. Braber te Delft, een huiskustingbrief ten zijne behoeve, verleden door Rochus Dircxz. voor Cornelis Alewijnsz. en Pieter Pietersz. van der Burch schepenen alhier in dato 24-04-1583 en waar nog f 900 van 40 gr. Vlaams aan resteert.
   Bewerking van koopakten door Anthonius van der Tuijn,
   Oud Rechterlijk Archief Schiedam, inv. nr. 329, Giftboek 1584-1589.
Nr. 277 folio 122v. d.d. 07-02-1587.
Cornelis Cornelisz. Verheuijl landman heeft verkocht aan Cornelis Aerndtsz. etselaar wonende alhier een ledig erf op de Verbrande Erven, lang strekkende van de hoek van de Breedstraat tot aan de huizen van Floris Bastiaensz. toe en breed (21) voeten, strekkende van de hoek van de Breedstraat naar de Vlaardinger poort toe, komende achter op de sloot genaamd het Roode Meijr. Prijs f 600 van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 60 contant en de rest op termijnen van f 30. Belast met 34½ st. per jaar, te ontvangen door de Grafelijkheid van Holland f 0-19-06 en de Heilige Geest alhier 15 st. Penningborg: Jan Gerritsz. alias Vogelaer. Waarborg: Mr. Carel Lambrechtsz.
Nr. 294 folio 140 d.d. 14-03-1587.
Cornelis Arndtsz. metselaar heeft verkocht aan Barthout Veris bakker een ledig erf, belend ten N: Jan Gerritsz. Vogelaer met huis en erf en ten Z: het erf van de verkoper. Het erf is breed 18 voeten, strekkende westwaarts zo het afgepaald is. Prijs f 486 carolus van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 18 op mei en de rest op termijnen van f 18 per jaar. Belast met 7½ st. per jaar, te ontvangen door de Heilige Geest alhier. De koper dient zijn erf af te scheiden en zal zijn waterlozing hebben achter door het erf van Cornelis Verheuijl, strekkende tot in het Roode Meijr. Waarborg: Jan Gerritsz. Vogelaer.
Nr. 501 folio 222v. d.d. ut supra. (= 14-01-1589)
Cor Cornelisz. heeft verkocht aan Jacob Lourisz. een huis en erf op de Verbrande Erven achter de Stoof, belend ten O: Schoudt de metselaar met huis en erf en ten W: Pieter Lievensz. met huis en erf. Prijs f 400 carolus van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 30 contant en de rest op termijnen van f 15 per jaar. Vrij en niet belast. Waarborg: Dirck Meesz.
Nr. 506 folio 225 d.d. ut supra. (= 21-01-1589)
Jouchum Stoffelsz. heeft verkocht aan Baerthout Veris bakker een huis en erf op de Korte Achterweg, belend ten W: de koper met huis en erf en ten O: Jacob Jansz. Blijffhier met huis en erf. Prijs f 900 carolus van 40 gr. Vlaams, afslaande f 300 door Jouchem Stoffelsz. voor de koop van een erf gelegen op de Verbrande Erven, belend ten Z: Cornelis Arentsz. stadsmetselaar met huis en erf en ten N: het erf van de voorn. Barthout. Breder blijkende bij de gifte verleden heden. Te betalen de resterende f 600 carolus met f 200 contant en de rest op termijnen van f 27 per jaar. Waarborg: de oude waarbrief.
Penningborgen: Jan Goossensz. en Arien Jorisz. timmerman, elk voor de helft.
Nr. 507 folio 226 d.d. ut supra. (= 21-01-1589)
Baerthout Veris bakker heeft verkocht aan Jouchum Stoffelsz. een ledig erf op de Verbrande erven, lang 30 roe voeten en breed 14 roe voeten, belend ten N: het erf van Baerthout Veris en ten Z: Cornelis Arentsz. stadsmetselaar met huis en erf. Prijs f 300 van 40 gr. Vlaams. Verrekend met de koop in de vorige akte. Belast met 7½ st. per jaar, te ontvangen door de Heilige Geest alhier.
Nr. 538 folio 243v. d.d. 22-04-1589.
Cornelis Ariensz. Schoudtgen heeft verkocht aan Gerrit Cornelisz. de Broers een huis en erf over de Schie achter de teerstoof van Neeltgen Gerritsdr. weduwe Jan Jansz. Houck, belend ten O: Thijs Diricxz. met huis en erf en ten W: Jacob Lourisz. met huis en erf. Prijs f 422 carolus van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 200 contant en de rest met f 78 per jaar. Cornelis Ariensz. zal het contante geld ontvangen uit een kustingbrief welke op heden is gepasseerd door Cornelis Jansz. zuivelverkoper ten profijte van Gerrit Cornelisz. de Broers. Belast met 7½ st. per jaar, te ontvangen door de Heilige Geest alhier. Speciale voorwaarde is dat Gerrit Cornelisz. zal mogen betimmeren en beletten het licht in de westgevel van het huis van de voorn. Thijs Diricxz. Penningborg: Cornelis Jansz. Waarborg: Heijndrick Jansz. metselaar.
Nr. 539 folio 244 d.d. eodem die. (= 22-04-1589)
Gerrit Cornelisz. de Broers heeft verkocht aan Cornelis Jansz. zuivelverkoper een huis en erf in de Gooistraat genaamd de Wildeman, met de helft van de uitgang op de Nieuwstraat, strekkende aan het huis van Cornelis den Gorcumsman, belend ten N: Gerrit Allartsz. Sas schoenmaker met huis en erf en ten Z: Jan Willemsz. met huis en erf. Prijs f 2.000 carolus van 40 gr. Vlaams, te betalen met f 350 contant, 2 termijnen van f 78 te ontvangen door Cornelis Ariensz. metselaar inzake een huis door de verkoper van hem gekocht volgens de kustingbrief, op heden verleden en de rest op termijnen van f 72 per jaar. Belast met 36 st. min 1 oortje per jaar, te ontvangen door de kerk alhier vanwege de Zeven Getijden 7½ gr. en vanwege het St. Anna gilde 30 st. en door Jacob Martensz. de zoon van Marten de koster 2 st. Speciale voorwaarde is dat Gerrit Sas niet zal mogen betimmeren de lichten in de noordmuur van het het verkochte huis. Penningborg: Jacob Rochusz. stierman.
Nr. 705 folio 338 d.d. eodem die. (= 03-03-1590)
Jan Doessen van Bolversteijn, Pieter Claesz. Pesser en Jan Andriesz. pottenbakker hebben verkocht aan Cornelis Arentsz. en Pieter Meesz. metselaars een huis en erf over de Schie, belend ten NW: Pieter de jonge Cunst en ten ZW: Jan Andriesz. voorn., strekkende tot aan de Schie en aan de Raamstraat. De kopers zijn gehouden voor aan de Schie een gang te laten zo breed als de regeerders alhier zullen ordonneren. Vrij en niet belast. Prijs f 500, te betalen f 100 contant en de resterende f 400 zullen de kopers onder hun mogen houden tegen de penning 16 voor de tijd van 3 jaar, langer niet. De kopers zullen tot vermaning van Jan Andriesz. of zijn nakomelingen, moeten blindmaken of wegnemen, een licht in het voorn. huis aan de zijde van Jan Andriesz.
Kanttekening: Hiervan is gemaakt een rentebrief t.p.v. de verkopers, inhoudende f 25 per jaar.