Terug naar kaart

Documenten Johanna van Vuren:

   Bewerking huwelijksakte 05-04-1923,
   Noord-Hollands Archief: burgerlijke stand Velsen huwelijken 1923 akte nr. 49.
In het jaar NEGENTIEN HONDERD DRIE EN TWINTIG, den vijfden der maand April zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente VELSEN, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Arie Schouten, oud vijf en twintig jaren, van beroep stoker geboren te Leiden en wonende te Velsen meerderjarige zoon van Arie Schouten, fabrieksarbeider wonende te Lonneker, blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het register van huwelijkstoestemmingen toestemmende in deze echt en van Christina Pet, overleden.
en Johanna van Vuren oud vijf en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Papendrecht en wonende te Velsen, meerderjarige dochter van Arie van Vuren, heibaas en van Maria Cornelia van Adel, oud vijf en vijftig jaren, zonder beroep beiden wonende te Rotterdam, de eerste blijkens hierbij overgelegd uittreksel uit het register van huwelijkstoestemmingen toestemmende in deze echt, de laatste hierbij tegenwoordig en toestemmende. Zij hebben aan ons overgelegd: de uittreksels uit hunne geboorte akten en dat uit de overlijdensakte van de moeder van den bruidegom.

Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onze kennis zijn gebracht, en de afkondiging in deze gemeente op Zaterdag, den tienden Maart dezes jaars, zonder stuiting is afgeloopen,
hebben wij de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door ons in naam der wet verklaard, dat zij door de echt aan elkander zijn verbonden.

Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Adrianus Schouten oud vijf en dertig jaren, bankwerker wonende te Velsen broeder van den bruidegom en Arie van Vuren oud dertig jaren los werkman, wonende te Velsen, broeder van de bruid.

Na voorlezing is deze akte door ons onderteekend met de comparanten, de moeder van de bruid en de getuigen.
   Grafsteen op de begraafplaats De Biezen te Santpoort,
   Bron: Graftombe.nl.