Terug naar kaart

Documenten Carel Wilhelmus Rethans:

   Bewerking geboorteakte 09-01-1873,
   Regionaal Archief Tilburg: nr. 16 burgerlijke stand Tilburg geboorten 1873 akte nr. 17.
In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig den negenden der maand Januari des voormiddags te half twaalf uren, is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente TILBURG verschenen: Dirk Hendrik Rethans oud acht en twintig jaren, agent van politie wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Geertruida van der Horst zonder beroep wonende alhier op den achtsten der maand Januari, een duizend acht honderd drie en zeventig om drie ure des voormiddags ten zijnen huize Wijk Oerle bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht; aan welk kind word gegeven de voornamen van
Carel Wilhelmus
Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Wilhelmus Berkelmans oud twee en dertig jaren, van beroep bode en Antonie Josephus Cornelisse oud drie en vijftig jaren, van beroep deurwaarder beide wonende binnen deze gemeente.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hun.
   Bewerking huwelijksakte 09-12-1903,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4899 huwelijken 1903 akte nr. 351.
In het jaar negentien honderd drie den negenden December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen: Carel Wilhelmus Rethans, oud dertig jaren, schrijver aan de Marinewerf, geboren te Tilburg, wonende te Hellevoetsluis, meerderjarige zoon van Dirk Hendrik Rethans, werkman, wonende te Delft, en van Geertruida van der Horst, overleden; Overleggende zijne geboorte-acte en het militiebewijs; en Johanna Berendina Schouten, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, onlangs gewoond hebbende te Wageningen, meerderjarige dochter van Pieter Schouten, stucadoor, wonende te Leiden, zijne toestemming tot dit huwelijk verleenende blijkens door de bruid overgelegde authentieke acte, en van Hendrikje van Viegen, overleden; de bruid legt mede over hare geboorte-acte en de dood-acte van hare moeder;

welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeent, te Hellevoetsluis en te Wageningen.
Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle die plichten zullen vervulen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat

Carel Wilhelmus Rethans en Johanna Berendina Schouten, door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Jacobus van der Zeeuw, oud twee en veertig jaren, havenrechercheur, Adrianus Niehot, oud vier en zeventig jaren, zonder beroep, Johannes André, oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep en Izaak Cornet, oud zestig jaren, zonder beroep, alle wonende te Leiden
En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid en de getuigen geteekend.
   Overlijdensbericht burgerlijke stand Amsterdam,
   Koninklijke Bibliotheek: Krantenarchief, dagblad De Tijd van 13-12-1935.