Terug naar kaart

Documenten Tjerkje Aaltje Schouten:

   Bewerking geboorteakte 30-07-1903,
   Gemeentearchief 's-Gravenhage: nr. 0335-01 burgerlijke stand 's-Gravenhage inv.nr. 454 geboorten Akte jaar 1903 nr. 3811.
Heden den dertigsten Juli negentien honderd drie, compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, Froukje Faber, oud een en dertig jaren, vroedvrouw, wonende alhier bij de geboorte tegenwoordig geweest verklarende, dat van Berber Hogendorf, zonder beroep, echtgenoote van Barend Hendrik Schouten, schoenmaker, beiden wonende alhier, ten zijnen huize, op den negen en twintigsten dezer des morgens ten elf ure is geboren alhier een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van
Tjarkje Aaltje.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Philippus Kok, oud zes en veertig jaren, bode en Engelbertus Heilbron, oud negen en viftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparante en de getuigen.
   Bewerking huwelijksakte 21-05-1931,
   Gemeentearchief Amsterdam: burgerlijke stand Amsterdam-Sloterdijk inv.nr. S1 huwelijken 1931 akte nr. 42.
Heden een en twintig Mei negentien honderd een en dertig, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Jan Schelte Wolf, oud zeven en twintig jaren, adjunct-commies bij den Raad van Arbeid, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Schelte Wolf, oud negen en vijftig jaren, kleermaker, en van Doetje Hogendorf, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, en Tjerkje Aaltje Schouten, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren te 's-Gravenhage en wonende alhier, meerderjarige dochter van Barend Hendrik Schouten, oud twee en vijftig jaren, schoenmaker en van Berber Hogendorf, oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te 's-Gravenhage.

De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier negen Mei dezes jaars.
De ouders des bruidegoms en de ouders der bruid, allen alhier aanwezig, verleenden hunne toestemming tot dit huwelijk. Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Jacobus Starrenburg, oud dertig jaren, typograaf, zwager des bruidegoms, wonende alhier, en Hendrik Albert Schouten, oud zes en twintig jaren, kantoorbediende, broeder der bruid, wonende te 's-Gravenhage.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.