Terug naar kaart

Documenten Jan Schelte Wolf:

   Bewerking huwelijksakte 21-05-1931,
   Gemeentearchief Amsterdam: burgerlijke stand Amsterdam-Sloterdijk inv.nr. S1 huwelijken 1931 akte nr. 42.
Heden een en twintig Mei negentien honderd een en dertig, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Jan Schelte Wolf, oud zeven en twintig jaren, adjunct-commies bij den Raad van Arbeid, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Schelte Wolf, oud negen en vijftig jaren, kleermaker, en van Doetje Hogendorf, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, en Tjerkje Aaltje Schouten, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren te 's-Gravenhage en wonende alhier, meerderjarige dochter van Barend Hendrik Schouten, oud twee en vijftig jaren, schoenmaker en van Berber Hogendorf, oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te 's-Gravenhage.

De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier negen Mei dezes jaars.
De ouders des bruidegoms en de ouders der bruid, allen alhier aanwezig, verleenden hunne toestemming tot dit huwelijk. Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Jacobus Starrenburg, oud dertig jaren, typograaf, zwager des bruidegoms, wonende alhier, en Hendrik Albert Schouten, oud zes en twintig jaren, kantoorbediende, broeder der bruid, wonende te 's-Gravenhage.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
   Persoonsbewijs,
   Persoonsbewijzen.nl.

Geboren 05-05-1904 te Amsterdam. Overleden 18-03-1974 te Utrecht. Zoon van Schelte Wolf en Doetje Hogendorf.
Trouwt 21-05-1931 te Amsterdam met Tjerkje Aaltje Schouten.
Beroep: Rijksambtenaar (R.v.A.)
Afbeeldingen met dank aan Willem Victor Wolf. Hij heeft het persoonsbewijs van zijn vader Jan Schelte Wolf geschonken aan het Nationaal Monument Kamp Amersfoort, omdat hij daar van 4 december 1944 tot 10 januari 1945 heeft gezeten.