Terug naar kaart

Documenten Cornelis Jacobus Muijzert:

   Bewerking geboorteakte 03-04-1918,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4784 geboorten 1918 akte nr. 504.
In het jaar negentien honderd achttien den derden April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Gerardus Lambertus Muijzert, oud negen en dertig jaren, handelsreiziger wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Celia Aletta Keij, zonder beroep wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den eersten April negentien honderd achttien, des voormiddags kwart over elf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Cornelis Jacobus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Petrus Gadri, oud een en vijftig jaren, magazijnbediende wonende te Leiden en van Johannes Betgem, oud een en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden.
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 21-10-1946,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 76 huwelijken 1946 akte nr. 937.
Heden een en twintig October negentien honderd zes en veertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden, ten einde een huwelijk aan te gaan: Muijzert, Cornelis Jacobus, oud acht en twintig jaren, rechercheur, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van: Muijzert, Gerardus Lambertus, overleden en van: Keij, Celia Aletta, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende; en: Schouten, Suzanna Johanna, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van: Schouten, Dirk, oud negen en zestig jaren, en van: Zaalberg, Maria, oud zes en zestig jaren, beiden zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende.

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting alhier plaats gehad.
Bruidegom en Bruid verklaarden mij, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten te zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Daarop heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Kamerbeek, Joseph Willem Maria, oud zeven en twintig jaren, juwelier, wonende te Nijmegen, zwager der bruid, en: Serdijn, Matthijs, oud veertig jaren, machinist, wonende te Leiden, zwager van den bruidegom.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
   Huwelijksadvertentie,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Nieuwe Leidsche Courant van 22-10-1946.
   Overlijdensadvertentie,
   Familiearchief Schouten: Leidsch Dagblad van 26-11-2010.