Terug naar kaart

Documenten Hendrik Johannes Devilee:

   Bewerking geboorteakte 07-08-1915,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 0516 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 4781 geboorten 1915 akte nr. 1071.
In het jaar negentien honderd vijftien den zevenden Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden Verschenen: Willem Devilee oud vijf en twintig jaren, gemeentereiniger wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Cornelia Johanna van der Ven, zonder beroep wonende te Leiden, zijne huisvrouw, te zijnen huize op den zesden Augustus negentien honderd vijftien, des voormiddags te half zes uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van
Hendrik Johannes
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus van der Ven, oud vier en vijftig jaren, meubelmaker, wonende te Leiden en van Johannes Betgem oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden.
En is deze akte na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.
   Bewerking huwelijksakte 29-06-1942,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: nr. 1005 burgerlijke stand Leiden inv.nr. 72 huwelijken 1942 akte nr. 400.
Heden negen en twintig Juni negentien honderd twee en veertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Leiden, ten einde een huwelijk aan te gaan: Devilee, Hendrik Johannes, oud zeven en twintig jaren, rijksambtenaar, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van: Devilee, Willem, oud twee en vijftig jaren, gemeentewerkman, en van: van der Ven, Cornelia Johanna, oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en: Schouten, Maria Helena, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van: Schouten, Abraham, oud vijf en zestig jaren, electricien, en van: Maas, Theresia Helena, oud vier en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende;

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting alhier plaats gehad.
Bruidegom en Bruid verklaarden mij, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk al die plichten te zullen vrvullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zin. Daarop heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: Swaak, Pieter Johannes, oud een en veertig jaren, oom van den bruidegom, en: Ouwerkerk, Jacobus Petrus, oud dertig jaren, beiden rijksambtenaar en wonende te Leiden.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
   Overlijdensbericht,
   Erfgoed Leiden en Omstreken: Krantenarchief, Leidsch Dagblad van 18-02-2005.